fb icon 325x325

§ 1 Lokalforummets navn er : Kastrup / Neder Vindinge, Næs & Ornebjerg Lokalforum

§ 2 Kastrup Lokalforum er et lokalforum under Vordingborg Kommunes Nærdemokratimodel og
Har derfor til formål at virke for at samle områdets foreninger og frivillige om områdets udvikling
og gøre det, til et attraktivt sted at bo og leve i. Formålet er endvidere at skabe det bedst
mulige samarbejde og dialog med politikere og administration i Vordingborg Kommune om
områdets, udvikling.

§ 3 Lokalrummet består af 6-10 medlemmer, valgt for 2 år ad gangen. Alle der har stemmeret ved kommunevalget og har bopæl i området på valgdagen, er valgbare.
Valget afvikles af det siddende Lokalforum ved et årligt offentligt annonceret borgermøde/generalforsamling, der afholdes i årets 4. kvartal

§ 4 Stemmeafgivningen kræver personligt fremmøde. Ved valget skal der afgives 1 stemme på en kandidat. De 10 kandidater, der opnår højeste stemmetal, er valgt som Lokalforums medlemmer.
De næstfølgende står til rådighed som suppleanter i den rækkefølge, som deres stemmetal berettiger til. Ved stemmelighed trækkes der lod om placering.

§ 5 Hvis et lokalforums medlem flytter fra området, udtræder vedkommende automatisk af lokalrummet. Et medlem kan endvidere anmode om at udtræde, og der indkaldes en suppleant.

§ 6 Lokalforummets funktionsperiode begynder 1. November, og regnskabsåret følger generalforsamlingen/borgermødet, Lokalforummets regnskab gennemgås af en valgt bilagskontrollant, og det godkendte regnskab indsendes til Vordingborg Kommunes Nærdemokratikoordinator inden den 1. april som dokumentation for foregående års brug af tilskud.

§ 7 Lokalforummet skal umiddelbart konstituere sig med formand, og kasserer, referent. Konstitueringen kan gentages. Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Lokalforum er beslutnings dygtig når mindst 3 medlemmer er til stede.

§ 8 Lokalforummet tegnes af 2 medlemmer af lokalforummet i forening, Formand & kasserer

§ 9 Lokalforummets forpligtelser hæfter alene lokalforummet med sin formue.

§ 10 Lokalforummet kan nedsætte og nedlægge arbejds/ad hoc grupper.

§ 11 Lokalforummet kan afholde borgermøde efter behov. Lokalforummet indkalder dog mindst en´ gang årligt. I 4. kvartal, med 14 dages varsel, til et offentligt borgermøde omkring regnskab, valg m.v. jf dagsordnens punkter nedenfor.
Borgermødet kan udsættes under særlige omstændigheder, men skal afholdes senest den 1. juni
Til borgermødet omkring regnskab, valg m.v. udpeger lokalforummet en dirigent.
Mødet har følgende fast dagsorden.
1. Valg af dirigent
2. Redegørelse for lokalforummets arbejde i den forløbne periode.
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag, der ønskes behandlet
5. Valg til lokalforummet.
6. Valg af Bilagskontrollant samt en suppleant for 1 år
7. Eventuelt

§ 12 Lokalforummets vedtægter kan kun ændres på et borgermøde, hvor dagsordenspunkter er meddelt ved en offentlig indkaldelse med mindst 14 dages varsel, og dersom to tredjedele af de fremmødte stemmer for ændringsforslaget. Ændring i vedtægterne skal godkendes af Vordingborg kommune, såfremt lokalforummet modtager tilskud fra Vordingborg Kommune.

§ 13 Nedlæggelse af lokalforummet kan kun besluttes på to på hinanden følgende borgermøder, hvor dagsordenspunktet er meddelt ved en offentlig indkaldelse med mindst 14 dages varsel, og såfremt to tredjedele af de fremmødte stemmer for. Ved en evt opløsning af lokalforummet tilbageføres kommunale midler til kommunen, mens evt resterende kassebeholdning uddeles til almennyttige formål i lokalområdet, efter beslutning på borgermødet.

Vedtaget på stiftende møde den. 27.April 2022